Personuppgifter

Information om DWM Nordic AB:s hantering av personuppgifter
 

Inledning


Personuppgifter är all information som kan användas för att direkt eller indirekt kopplas till dig som person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och adress men även personnummer, IP-adress, m.m. Vilka uppgifter som behandlas beror på vilken tjänst du använder.

Inom sin verksamhet behandlar DWM Nordic AB (”Bolaget”) personuppgifter om exempelvis sina kunder, anställda, konsulter, leverantörer men även besökare och samarbetspartners. Bolagets mål är att du vid all kontakt med Bolaget ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter. Det är därför av största vikt för Bolaget att all behandling av personuppgifter som Bolaget utför i sin verksamhet uppfyller de grundläggande kraven som ställs i dataskyddslagstiftningen på laglighet, korrekthet och öppenhet, ändamålsbegränsning, uppgiftsminimering, integritet och konfidentialitet samt ansvarsskyldighet. Bolaget har även utsett ett dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs.
 

Behandling


En stor del av Bolagets verksamhet medför hantering av kundens och potentiella kunders uppgifter som Bolaget är skyldig att behandla enligt lag eller avtal.

Bolaget behandlar personuppgifter för att exempelvis kunna ingå och hantera avtal med sina kunder och deras företrädare. Personuppgifter lämnas och inhämtas innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås. I samband med att en kundrelation inleds kontrollerar Bolaget även personuppgifter mot sanktionslistor för att säkerställa att kundrelation kan inledas och transaktioner genomföras. Dessa kontroller görs även löpande så länge kundrelationen pågår. För att hålla personuppgifterna aktuella kan Bolaget uppdatera och komplettera dessa med uppgifter från offentliga och privata register, till exempel uppdatering av adressuppgifter via statens person- och adressregister, SPAR.
Förutom behandlingar baserade på avtal och lagstiftning hanterar Bolaget kunduppgifter som lämnas i samband med ansökan och intresseanmälan, vid användning av Bolagets webbtjänster och Bolagets webbplats samt i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag.

Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling samt riskhantering. Behandling av personuppgifter kan även, om du inte har begärt direktreklamspärr, komma att ske för ändamål som avser direkt marknadsföring. För det fall Bolaget behandlar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte, görs detta i syfte att kunna ge intressanta erbjudanden och information via telefon, e-post och för att skicka ut inbjudningar till kundmöten och olika typer av event. Du har rätt att, när som helst, avregistrera dig från utskick genom att meddela detta till oss.

För att kunna leverera sina tjänster är det ibland nödvändigt att Bolaget delar personuppgifter med andra bolag som är samarbetspartner eller leverantörer till Bolaget. Bolaget ställer samma krav på sekretess och säkerhet på sina samarbetspartners som om Bolaget själv behandlat uppgifterna.

Bolaget kan också dela uppgifter till exempelvis myndigheter, kreditupplysningsinstitut och när det krävs enligt lag eller juridisk process.

Personuppgifter sparas hos Bolaget så länge de behövs för syftet med behandlingen och gallras därefter.
 

Dina rättigheter


Du har rätt att vända dig till Bolaget och begära utdrag av egna personuppgifter som Bolaget behandlar och information om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna.

Om uppgifterna är felaktiga har du rätt att vända dig till Bolaget och få, utan onödigt dröjsmål, dina personuppgifter rättade eller kompletterade.

Du har även rätt att få dina uppgifter raderade om de inte längre är nödvändiga eller om behandlingen baseras på samtycke och detta har återkallats.

Du har även rätt att klaga direkt till Bolaget eller till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt. Bolagets dataskyddsombud övervakar att vi följer gällande lagstiftning och behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt.
 

Kontaktuppgifter

 

Datainspektionen

+46 8 657 61 00
datainspektionen@datainspektionen.se

 

Dataskyddsombud

gdpr@dwmnordic.se

Våra tjänster

compass in hand_scaled_FULL.jpeg

Diskretionär förvaltning

Vi formulerar ett tydligt mandat baserat på dina investeringsmål och riskvilja. Sen sköter vi resten och avrapporterar till dig på överenskommen basis.
Läs mer
man and sea_scaled_FULL.jpeg

Rådgivande förvaltning

Du och rådgivaren enas om en strategi utifrån dina investeringsmål och riskvilja. Sen godkänner du varje förändring av portföljsammansättningen.
Läs mer
collaborative meeting_scaled_FULL.jpeg

Övriga tjänster

Vill du ha hjälp med skattefrågor eller juridik? Behöver du utbildning om kapitalmarknaderna och de olika investeringsmöjligheter som finns?
Läs mer