Vad vi gör

DWM Nordic hjälper individer, familjer och företag att få grepp om sin framtid. Kärnan i vår verksamhet är förvaltning av kapital. Men den kärnan är i sig själv ingenting. Den får sin mening av det liv som finns runt omkring. Därför vill vi ta utgångspunkt i helheten. Vårt tillvägagångssätt är enkelt. Vi lyssnar på dig. Vi lär oss om din situation. Vi utvärderar valmöjligheterna. Vid behov utbildar vi dig så att du förstår underlaget. Vi vägleder dig sedan i besluten. DWM Nordic ser till att allt tas om hand. Idag, imorgon och för kommande generationer.
Ta kontakt
business building_scaled_FULL.jpeg

Styrelse & ledning

Sina Mostafavi, ordförande

Efter 10 år som chef för kontrollfunktioner på bland annat Alfred Berg, JRS Asset Management och Garantum Fondkommission har Sina samlat på sig viktig kompetens inom de centrala områdena risk och regelefterlevnad. Sina var mellan åren 2015 och 2019 VD för fondbolaget Aktie-Ansvar och har också stor erfarenhet av hur en kvalitativ kapitalförvaltningsprocess utformas och genomförs. Sina driver egen verksamhet inom bolagsstyrning och har flera styrelseuppdrag bland annat i Söderberg & Partners-koncernen. När han inte jobbar gillar Sina att lösa problem springades i skog och mark. Sina har en civilekonomexamen från Stockholms universitet. Sina är inte delägare och har heller ingen operativ roll i bolaget. Han är därför att anse som oberoende ledamot.
sina mostafavi.jpg

Daniel Johansson, ledamot

daniel.johansson@dwmnordic.com
+46 768 16 21 21
Daniel har varit entreprenör hela sitt yrkesliv. Han har startat och utvecklat verksamheter i flera branscher. Två av hans bolag finns på börsen idag. Daniel bidrar med sin breda erfarenhet av verksamhetsutveckling och sitt affärssinne. Efter ett par decennier som private banking-kund hos flera olika institut kan han också ge värdefulla perspektiv på kundupplevelsen. När han inte jobbar gillar Daniel att köra motorcykel över någon kontinent. Daniel har en kandidatexamen i systemvetenskap från Örebro Universitet. Daniel är delägare i DWM Nordic och arbetar även operativt i bolaget. Han är därför inte att anse som oberoende ledamot.
daniel johansson.jpg

Mikael Axelsson, VD & ledamot

mikael.axelsson@dwmnordic.com
+46 708 19 27 25
Mikael har arbetat i ledande ställning på värdepappersbolag sedan 2004. Då var han affärsområdesansvarig för garantiprodukter på nätmäklaren E-Trade. Han drev sedan egen värdepappersrörelse i ett antal år innan han rekryterades av Garantum Fondkommission 2010. Där fungerade han under en period som vice VD innan han blev VD 2015. Den posten behöll han fram till september 2020. När han inte jobbar gillar Mikael att traktera något klaverinstrument eller att köra hårda intervaller på bana. Mikael har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Mikael är delägare i DWM Nordic och arbetar även operativt i bolaget. Han är därför inte att anse som oberoende ledamot.
mikael axelsson.jpg

Tillsyn och ansvar

DWM Nordic AB har hos Finansinspektionen ansökt om tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Under ansökningsperioden, som normalt är sex månader, kommer DWM Nordic AB att vara anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB. Som anknutet ombud får DWM Nordic AB marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument eller tjänster. Garantum Fondkommission AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden.
 

Klagomål

Eventuella klagomål gällande investeringsrådgivning skall anmälas till:
Garantum Fondkommission AB, Box 7364, 103 90 Stockholm

Klagomålsansvarig hos Garantum Fondkommission AB är Peter Hammarsten.

Klagomål ska framföras skriftligen. Handläggningen underlättas om du bifogar din dokumentation
av ärendet i form av kopia på anmälningssedel, avräkningsnota, depå-/värderingsrapporter, minnesanteckningar etc.
 

Våra tjänster

compass in hand_scaled_FULL.jpeg

Diskretionär förvaltning

Vi formulerar ett tydligt mandat baserat på dina investeringsmål och riskvilja. Sen sköter vi resten och avrapporterar till dig på överenskommen basis.
Läs mer
man and sea_scaled_FULL.jpeg

Rådgivande förvaltning

Du och rådgivaren enas om en strategi utifrån dina investeringsmål och riskvilja. Sen godkänner du varje förändring av portföljsammansättningen.
Läs mer
collaborative meeting_scaled_FULL.jpeg

Övriga tjänster

Vill du ha hjälp med skattefrågor eller juridik? Behöver du utbildning om kapitalmarknaderna och de olika investeringsmöjligheter som finns?
Läs mer