Vad vi gör

DWM Nordic hjälper individer, familjer och företag att få grepp om sin framtid. Kärnan i vår verksamhet är förvaltning av kapital. Men den kärnan är i sig själv ingenting. Den får sin mening av det liv som finns runt omkring. Därför vill vi ta utgångspunkt i helheten. Vårt tillvägagångssätt är enkelt. Vi lyssnar på dig. Vi lär oss om din situation. Vi utvärderar valmöjligheterna. Vid behov utbildar vi dig så att du förstår underlaget. Vi vägleder dig sedan i besluten. DWM Nordic ser till att allt tas om hand. Idag, imorgon och för kommande generationer.
Ta kontakt
business building_scaled_FULL.jpeg

Styrelse & ledning

Daniel Johansson, styrelseordförande

daniel.johansson@dwmnordic.com
+46 768 16 21 21
Daniel har varit entreprenör hela sitt yrkesliv. Han har startat och utvecklat verksamheter i flera branscher. Två av hans bolag finns på börsen idag. Daniel bidrar med sin breda erfarenhet av verksamhetsutveckling och sitt affärssinne. Efter ett par decennier som private banking-kund hos flera olika institut kan han också ge värdefulla perspektiv på kundupplevelsen. När han inte jobbar gillar Daniel att köra motorcykel över någon kontinent. Daniel har en kandidatexamen i systemvetenskap från Örebro Universitet. Daniel är delägare i DWM Nordic och arbetar även operativt i bolaget. 
daniel johansson.jpg

Mikael Axelsson, VD & styrelseledamot

mikael.axelsson@dwmnordic.com
+46 708 19 27 25
Mikael har arbetat i ledande ställning på värdepappersbolag sedan 2004. Då var han affärsområdesansvarig för garantiprodukter på nätmäklaren E-Trade. Han drev sedan egen värdepappersrörelse i ett antal år innan han rekryterades av Garantum Fondkommission 2010. Där fungerade han under en period som vice VD innan han blev VD 2015. Den posten behöll han fram till september 2020. När han inte jobbar gillar Mikael att traktera något klaverinstrument eller att köra hårda intervaller på bana. Mikael har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Mikael är delägare i DWM Nordic och arbetar även operativt i bolaget.
mikael axelsson.jpg
Tillsyn och ansvar

Försäkringsdistribution

DWM Nordic AB har tillstånd att bedriva försäkringsdistribution och står därmed under Finansinspektionens tillsyn.
Bolaget får förmedla livförsäkringar i samtliga klasser i enlighet med lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.  


Licensiering

DWM Nordic AB är anslutet till InsureSec och samtliga rådgivare som arbetar med försäkringsförmedling innehar aktiv licens från InsureSec. InsureSec är ett branschregleringsorgan som med hjälp av regelverk, disciplinnämnd, kriterier för kompetens och kunskapstester strävar efter att öka kvalitén och kundnyttan för rådgivning och distribution av försäkringar i Sverige.
Läs mer om InsureSec här.
  


Ansvarsförsäkring

Bolaget omfattas av en ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada. Försäkringen gäller för eventuell skadeståndsskyldighet som Företaget ådra sig i samband med försäkringsförmedling. Försäkringen är tecknad genom AIG Europe S.A. Filial i Sverige, org. nr. 516411-4117, en filial till AIG Europe S.A., org. nr. B218806, ett försäkringsföretag registrerat i Luxemburg. 

Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada som gäller försäkringsdistribution är 1 300 380 euro och den högsta ersättning som kan betalas ut under ett år är 1 924 560 euro.
 

Klagomål

Eventuella klagomål gällande försäkringsförmedling ska anmälas skriftligen till:
DWM Nordic AB, Box 540, 101 30 Stockholm

Klagomålsansvarig hos DWM Nordic AB är Daniel Johansson.

Investeringstjänster

DWM Nordic AB är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB. Som anknutet ombud får DWM Nordic AB marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument eller tjänster. Garantum Fondkommission AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden.


Licensiering

DWM Nordic AB är anslutet till Swedsec Licensiering AB och samtliga rådgivare innehar aktiv licens från Swedsec. 
SwedSec arbetar för att stärka kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden.
Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser.
Läs mer om Swedsec här.

 

Klagomål

Eventuella klagomål gällande investeringsrådgivning ska anmälas till:
Garantum Fondkommission AB, Box 7364, 103 90 Stockholm

Klagomål ska framföras skriftligen. Handläggningen underlättas om du bifogar din dokumentation
av ärendet i form av kopia på anmälningssedel, avräkningsnota, depå-/värderingsrapporter, minnesanteckningar etc.

Läs mer här:  Synpunkter eller klagomål
 

Våra tjänster

compass in hand_scaled_FULL.jpeg

Diskretionär förvaltning

Vi formulerar ett tydligt mandat baserat på dina investeringsmål och riskvilja. Sen sköter vi resten och avrapporterar till dig på överenskommen basis.
Läs mer
man and sea_scaled_FULL.jpeg

Rådgivande förvaltning

Du och rådgivaren enas om en strategi utifrån dina investeringsmål och riskvilja. Sen godkänner du varje förändring av portföljsammansättningen.
Läs mer
collaborative meeting_scaled_FULL.jpeg

Övriga tjänster

Vill du ha hjälp med skattefrågor eller juridik? Behöver du utbildning om kapitalmarknaderna och de olika investeringsmöjligheter som finns?
Läs mer